Galerie de OUVERTURE stelt zich ten doel aankomende kunstenaars, welke zich middels opleiding en aantoonbare professionaliteit ontwikkeld hebben, een platform te bieden waar zij zich kunnen presenteren aan een breed publiek. Verkoop van zijn kunst is voor de kunstenaar veelal nog een aspect waar hij weinig aandacht aan heeft geschonken; ook hier vervult de galerie de taak en opdracht van een ' OUVERTURE' d.w.z. een begin- of startpunt. Iedereen kan zich kunstenaar noemen onafhankelijk van opleiding, talent en ervaring. Elke kunstenaar is uniek en datzelfde geldt voor de kunstwerken die hij/zij creeert. Een kunstwerk komt tot stand vanuit de persoonlijkheid van de kunstenaar die er zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd. De persoonlijkheid van de kunstenaar gecombineerd met de eigen stijl en techniek geven waarde aan een werk. Hoe druk je de waarde van een kunstwerk uit in geld? Uiteindelijk is het de waardering van de kunstliefhebber dat de prijs van een werk bepaalt. Galerie de OUVERTURE wil een realistisch prijsniveau hanteren. Het respecteert de professionaliteit van de kunstenaar en is afgestemd op het bestedingsniveau van de kunstliefhebber. Ten slotte maakt de OUVERTURE zich sterk om meer kunst in ondernemingen te laten zien, omdat wij er van overtuigd zijn dat kunst in het bedrijf omzet- en prestatieverhogend werkt. Willem Behr (galeriehouder)Galerie de Ouverture begint met een project New Babylon 3. Het idee is ontstaan na een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuys in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van Constant Nieuwenhuys (zie bijlage). Wat behelst het project Het is een hernieuwde poging om na te denken over de invulling van ons erfgoed en bezinning op het toekomstperspectief met de mogelijkheid om bij te sturen binnen de oneindige stroom rapportages en beleidsvisies die ontstaan vanuit het onzuiver denken en vaak van kortlopende duur zijn en nooit afgemaakt worden . Als werktitel mogen we gebruik maken van de werktitel titel New Babylon 3 In principe gaat het terug naar het gedachten goed van de franse filosoof 'George Bataille ' die stelde dat de spelende mens , (de homo ludens) , tot de diepste waarheid binnen het extensie denken komt De mens onderscheidt zich immers van het dier door zijn arbeid , ( homo Faber), echter in de huidige maatschappij is het onbaatzuchtige vervangen door de altijd aanwezige diepere lagen waardoor het creatieve aspect verloren gaat Door deze dubbele agenda is ,(de homo sapiens) , de wijze mens verpakt in een kluwen van zijn ,onder en boven bewegingen Die daardoor het zuivere denken verstoord Ik accepteer dat het woord ratio veel camoufleert maar als het zover gaat dat 'Heidigger'zijn gedachtegoed het ' Zijn van de Zijnde' vergeten wordt dan is een nieuwe frisse hedendaagse aanpak noodzaak Het belangeloos onbaatzuchtig denken zal leiden tot onverwachte richtingen en creatieve invullingen deze zullen op den duur meer te bieden hebben dan bestaande economische conventies en handelsovereenkomsten maar er zal wel NU een nieuwe start gemaakt dienen te worden om in 2060 er klaar voor te zijn . Juist daarom stel ik in het project Nieuw Babylon 3 de tijdsduur op 50 jaar omdat niemand er dan een echt daadwerkelijk belang aan kan hechten of zijn persoonlijk belang er aan kan koppelen We bevragen ons dus hoe ziet de wereld en met name dit gebied er over 50 jaar uit Uw taak is om mij de input te geven vanuit uw ervaringsgebied Mijn taak is om aan uw input een artistieke invulling te geven middels afbeeldingen of andere kunstzinnige uitingen . Onze taak is tweeledig nl het denkwerk onbevooroordeeld belangeloos en onbaatzuchtig te laten zijn en ten tweede dit nieuwe denken in de markt te durven zetten New BAbylon 3 is dus veel meer dan een artistieke invulling Het is een manier van denken een beweging die op gang zal komen en continue in beweging zal zijn met als stip op de horizon
Werkwijze
Er is gekozen om eerst in kaart te brengen hoe de huidige situatie is en hoe deze zou kunnen worden Een groep mensen heeft op een 11 tal onderwerpen het nodige voordenkwerk verricht Wij noemen dit de bouwstenen te weten wonen ,veiligheid, economie, onderwijs, bestuur, zelfvoorzienendheid, transport, energie en milieu, landbouw, klimaat, en zorg Dit in willekeurige volgorde Deze visie wordt getoetst aan de mening van een 11 tal experten die vanuit hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Of de 11 experts allemaal het zelfde beeld hebben en in hoe verre deze beelden zorgen voor de onderlinge kruisbestuiving is een van de interessante onderdelen van dit project Deze visie /mening zal opgenomen worden in het basisdocument maar niet eerder nadat de experten middels de lezingen in de Ouverture hun visie toelichten aan de bezoekers ,inwoners en belangstellenden en met deze de discussie aan gegaan zijn Het basisdocument wordt zo steeds verfijnder en zal een breder draagvlak krijgen om uit eendelijk te komen tot het Manifest Nieuw Babylon 3 De manifest zal uiteindelijk openbaar gemaakt worden ( september 2017) Om het project gestalte te geven is een voorbereiding, middels open en vrijblijvende gesprekken, noodzakelijk. We willen dit doen met een mensen die, vanuit hun hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Maar ook dat het doel gerealiseerd kan worden en niet cverzand in utopische denkbeelden waar het project van constany Nieuwenhuis aan ten gronde is gegaan Ik hoop van harte op uw medewerking W.Behr